Albert Montaner. Psicòleg (1991-96) i Especialista en Psicologia Clínica (2005). Psicoterapeuta i membre associat de l’ACPP-AEPP-EFPP (2012) i  FEAP-SEPYPNA (2008). Docent del Màster de Perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP: Tècnica en Psicoteràpia Psicoanalítica amb adolescents, Psicopatologia a l’Adolescència, Evolutiva a l’Adultesa i Supervisió. Postgrau III anys de la F.E.T.B. al Servei de Psicologia i Psiquiatria del nen i l’adolescent de l’Hospital de la Creu  Roja, ara Dos de Maig. Postgrau en Clínica Psicològica i Psiquiàtrica del Nen i  l’Adolescent des d’una perspectiva Psicoanalítica de la U.B. Responsable del CSMIJ de Montcada (2015) i de Sant Andreu de la FETB (2016). Membre de l’equip del CSMIJ de Montcada des de 2001. Membre de l’equip del CSMIJ de Sant Andreu (2013- 2015). Membre de l’equip docent dels cursos de la FETB (2012) i Consulta Privada (2002). Publicacions: 3 Llibres i 3 Articles a Revistes (Orienta, SEPYPNA, ACPP) sobre intervencions psicoterapèutiques amb adolescents en el marc del CSMIJ, TDAH, treball amb pares, atenció a grup de cuidadors de persones amb DI.

Psicólogo (1991-96) y Especialista en Psicología Clínica (2005). Psicoterapeuta y miembro asociado de la ACPP-AEPP-EFPP (2012) y FEAP-SEPYPNA (2008). Docente del Master de Perfeccionamiento en Psicoterapia Psicoanalítica de la ACPP: Técnica en Psicoterapia Psicoanalítica con adolescentes, Psicopatología en la Adolescencia, Evolutiva al Adultez y Supervisión. Postgrado III años de F.E.T.B. al Servicio de Psicología y Psiquiatría del niño y el adolescente del Hospital de la Cruz Roja, ahora Dos de Mayo. Postgrado en Clínica Psicológica y Psiquiátrica del Niño y el Adolescente desde una perspectiva Psicoanalítica de la U.B. Responsable del CSMIJ de Moncada (2015) y de San Andrés de la FETB (2016). Miembro del equipo del CSMIJ de Moncada desde 2001. Miembro del equipo del CSMIJ de San Andrés (2013- 2015). Miembro del equipo docente de los cursos de la FETB (2012) y Consulta Privada (2002). Publicaciones: 3 Libros y 3 Artículos en Revistas (Orienta, SEPYPNA, ACPP) sobre intervenciones psicoterapéuticas con adolescentes en el marco del CSMIJ, TDAH, trabajo con padres, atención a grupo de cuidadores de personas con DI.

Montse Garcia-Milà. Psicoanalista de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP) i de la International Psychoanalytic Association (IPA). Psicoterapeuta de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP). Psicòloga clínica. Supervisora ​​de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Col·labora en el Màster de la Universitat de Barcelona (UB) Avenços en la Clínica Psicoanalítica de la Infància i Adolescència, al curs Treball amb Famílies de la FETB i en l’curs de grups. Te una àmplia Trajectòria en tractaments de grup i teràpia familiar.

Psicoanalista de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP) y de la International Psychoanalytic Association (IPA). Psicoterapeuta de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP). Psicóloga clínica. Supervisora de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Colabora en el Master de la Universidad de Barcelona (UB) Avances en la Clínica Psicoanalítica de la Infancia y Adolescencia, en el curso Trabajo con Familias de la FETB y en el curso de grupos. Tiene una amplia trayectoria en tratamientos de grupo y terapia familiar.

Maria Ignacio. Psicòloga clínica i psicoterapeuta. Membre sènior de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB) i professora de psicodiagnòstic. Membre sènior de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP), de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) i de la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP).

Psicóloga clínica y psicoterapeuta. Miembro senior de la Fundación Eulàlia Torras de Beà (FETB) y profesora de psicodiagnóstico. Miembro senior de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP), de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) y de la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP).

Cesarina Ontiveros. Treballadora social i mediadora familiar. El 1995 va començar la seva tasca professional en l’àmbit de la salut mental infantil i adolescent a la Fundació Eulàlia Torras a Beà. És membre de l’equip d’adopcions de l’esmentada Fundació des de 1997, moment en què l’administració va crear les institucions col·laboradores per a la Integració Familiar (ICIF). Coordinadora d’l’equip d’adopcions del 2006 al 2008. És coautora, juntament amb la resta de l’equip d’adopcions, de el llibre “Adopció i Identitats” (Octaedro)

Trabajadora social y mediadora familiar. En 1995 inició su labor profesional en el ámbito de la Salud Mental Infanto-juvenil en la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Es miembro del equipo de adopciones de la mencionada fundación desde 1997, momento en el que la administración creó las Instituciones Colaboradoras para la Integración Familiar (ICIF). Coordinadora del equipo de adopciones del 2006 al 2008. Es coautora, con el resto del equipo de adopciones, del libro “Adopción y Identidades” (Octaedro).

Sunsi Segú. Diplomada en Treball Social (UB 2007). Postgrau en Detecció i Intervenvió de la Violència Familiar (UB 2008). Postgrau en Psicoteràpia de Parella i Familia (Fundació Vidal i Barraquer- Universitat Ramon Llull, 2011). Màster en Teràpia Familiar Sistèmica (Escola Itínere-UB, 2013). Postgrau en Pràctiques Supervisades en Teràpia Familiar (Escola Itínere- UB, 2013). Treballa en el CDIAP i CSMIJ de  Gràcia de la Fetb des de 2008. Coordinadora del CDIAP de Gràcia de la Fetb (2015-2020). Actual Directora Assistencial de la Fetb. Membre de la Junta de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç des de 2012 a 2021. Membre de l’equip docent de la Fetb des de 2014.

Diplomada en Trabajo Social (UB 2007). Postgrado en Detección e Intervención de la Violencia Familiar (UB 2008). Postgrado en Psicoterapia de Pareja y Familia (Fundación Vidal y Barraquer- Universidad Ramon Llull, 2011). Máster en Terapia Familiar Sistémica (Escuela Itínere-UB, 2013). Postgrado en Prácticas Supervisadas en Terapia Familiar (Escuela Itínere- UB, 2013). Trabaja en el CDIAP y CSMIJ de Gracia de la Fetb desde 2008. Coordinadora del CDIAP de Gracia de la Fetb (2015-2020). Actual Directora Asistencial de la Fetb. Miembro de la Junta de la Asociación Catalana de Atención Precoz desde 2012 a 2021. Miembro del equipo docente de la Fetb desde 2014.