Núria Beà i Torras. Pediatra i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Treballa en atenció precoç des de l’any 1984; ha exercit de neuropediatra al CDIAP de la FETB des d’aleshores i al de l’ICASS de Girona durant 10 anys. Ha impartit diversos cursos i publicat treballs sobre atenció precoç a revistes especialitzades.

Pediatra y psicoterapeuta de la Fundación Eulàlia Torras de Beà (FETB). Trabaja en atención precoz desde el año 1984; ha ejercido de neuropediatra el CDIAP de la FETB desde entonces y al del ICASS de Girona durante 10 años. Ha impartido diversos cursos y publicado trabajos sobre atención precoz en revistas especializadas.

Anna Capdevila i Díez. Psicòloga i logopeda de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en atenció precoç des de l’any 2001 en el CDIAP de la FETB. Psicòloga titular del Departament d’Orientació Psicopedagògica del Col·legi Sagrat Cor de Jesús.

Psicóloga y logopeda de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en atención precoz desde el año 2001 en el CDIAP de la FETB. Psicóloga titular del Departamento de Orientación Psicopedagógica del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Mireia Escardíbul i Ferrà. Psicòloga clínica i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en atenció precoç des de l’any 1997 al CDIAP de la FETB, sent la coordinadora del mateix des de l’any 2004 fins el 2015. Ha impartit diversos cursos i col·laborat en publicacions sobre l’atenció precoç. A l’actualitat és directora de Posicionament i Nous Projectes, responsable de Docència i Recerca de la Fundació Eulàlia Torras de Beà.

Psicóloga clínica y psicoterapeuta de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en atención precoz desde el año 1997 al CDIAP de la FETB, siendo la coordinadora del mismo desde el año 2004 hasta el 2015. Ha impartido diversos cursos y colaboradora en publicaciones sobre la atención precoz. En la actualidad es directora de Posicionamiento y Nuevos Proyectos, responsable de Docencia e Investigación de la Fundación Eulàlia Torras de Beà.

Mireia Fusté i Casaldàliga. Logopeda de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Màster en Neurologopèdia i especialitat en veu per l’Escola de Patologia del Llenguatge ( UAB).

Logopeda de la Fundación Eulàlia Torras de Beà (FETB). Master en Neurologopedia y especialidad en voz por la Escuela de Patología del Lenguaje (UAB).

Elisabet Gil i Salgado. Psicòloga de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en el CDIAP de la FETB des de l’any 2006. Tècnica en avaluació del comportament del bebè a través de l’Escala Brazelton. Col·laboradora de la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, realitzant recolzament psicològic a pares i avaluació de nadons, i fent un seguiment preventiu de la seva evolució fins els 7 anys d’edat.

Psicóloga de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en el CDIAP de la FETB desde el año 2006. Técnica en evaluación del comportamiento del bebé a través de la Escala Brazelton. Colabodora de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Sant Pau de Barcelona, ​​realizando apoyo psicológico a padres y evaluación de bebés, y haciendo un seguimiento preventivo de su evolución hasta los 7 años de edad.

Enric Gras i Llaneres. Fisioterapeuta del CDIAP de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Màster de Fisioteràpia en Pediatria per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Membre col·laborador del grup de fisioterapeutes de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP).

Fisioterapeuta del CDIAP de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Master de Fisioterapia en Pediatría por la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Miembro colaborador del grupo de fisioterapeutas de la Asociación Catalana de Atención Precoz (ACAP).

Consol Tarragó i Riverola. Psicòloga clínica i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en atenció precoç des de l’any 1985, i en el CDIAP de la FETB des de l’any 1992. Ha impartit cursos sobre atenció precoç. Coordinadora en l’assistència privada de la FETB des de l’any 2004 fins el 2014.

Psicóloga clínica y psicoterapeuta de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en atención precoz desde el año 1985, y en el CDIAP de la FETB desde el año 1992. Ha impartido cursos sobre atención precoz. Coordinadora en la asistencia privada de la FETB desde el año 2004 hasta 2014.