Sunsi Segú. Diplomada en Treball Social (UB 2007). Postgrau en Detecció i Intervenvió de la Violència Familiar (UB 2008). Postgrau en Psicoteràpia de Parella i Familia (Fundació Vidal i Barraquer- Universitat Ramon Llull, 2011). Màster en Teràpia Familiar Sistèmica (Escola Itínere-UB, 2013). Postgrau en Pràctiques Supervisades en Teràpia Familiar (Escola Itínere- UB, 2013). Treballa en el CDIAP i CSMIJ de  Gràcia de la Fetb des de 2008. Coordinadora del CDIAP de Gràcia de la Fetb (2015-2020). Actual Directora Assistencial de la Fetb. Membre de la Junta de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç des de 2012 a 2021. Membre de l’equip docent de la Fetb des de 2014.

Diplomada en Trabajo Social (UB 2007). Postgrado en Detección e Intervención de la Violencia Familiar (UB 2008). Postgrado en Psicoterapia de Pareja y Familia (Fundación Vidal y Barraquer- Universidad Ramon Llull, 2011). Máster en Terapia Familiar Sistémica (Escuela Itínere-UB, 2013). Postgrado en Prácticas Supervisadas en Terapia Familiar (Escuela Itínere- UB, 2013). Trabaja en el CDIAP y CSMIJ de Gracia de la Fetb desde 2008. Coordinadora del CDIAP de Gracia de la Fetb (2015-2020). Actual Directora Asistencial de la Fetb. Miembro de la Junta de la Asociación Catalana de Atención Precoz desde 2012 a 2021. Miembro del equipo docente de la Fetb desde 2014.

Núria Beà i Torras. Pediatra i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Treballa en atenció precoç des de l’any 1984; ha exercit de neuropediatra al CDIAP de la FETB des d’aleshores i al de l’ICASS de Girona durant 10 anys. Ha impartit diversos cursos i publicat treballs sobre atenció precoç a revistes especialitzades.

Pediatra y psicoterapeuta de la Fundación Eulàlia Torras de Beà (FETB). Trabaja en atención precoz desde el año 1984; ha ejercido de neuropediatra el CDIAP de la FETB desde entonces y al del ICASS de Girona durante 10 años. Ha impartido diversos cursos y publicado trabajos sobre atención precoz en revistas especializadas.

Enric Gras i Llaneres. Fisioterapeuta del CDIAP de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Màster de Fisioteràpia en Pediatria per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Membre col·laborador del grup de fisioterapeutes de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP).

Fisioterapeuta del CDIAP de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Master de Fisioterapia en Pediatría por la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Miembro colaborador del grupo de fisioterapeutas de la Asociación Catalana de Atención Precoz (ACAP).

Anna Capdevila i Díez. Psicòloga i logopeda de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en atenció precoç des de l’any 2001 en el CDIAP de la FETB. Psicòloga titular del Departament d’Orientació Psicopedagògica del Col·legi Sagrat Cor de Jesús.

Psicóloga y logopeda de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en atención precoz desde el año 2001 en el CDIAP de la FETB. Psicóloga titular del Departamento de Orientación Psicopedagógica del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Àfrica Miquel. Llicenciada en Psicologia per la UB (2004). Postgrau en Neuropsicologia (ISEP 2004). Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica (Universitat de Girona-ACPPP 2006-2008). Màster de perfeccionament en Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP 2008-2010). Postgrau Teòric-clínic en Psicopatologia del nen, adolescent i família des de la perspectiva relacional i psicoanalítica (FETB 2009-2012). Treballa en el Cdiap de la Fetb des de 2014 i col·labora en la UCIN de l’Hospital de Sant Pau des de 2015. Té formació i acreditació en l’administració de l’escala ADBB i el test ADOS-2.

Licenciada en Psicología por la UB (2004). Postgrado en Neuropsicología (ISEP 2004). Máster en Psicoterapia Psicoanalítica (Universidad de Girona-ACPPP 2006-2008). Máster de perfeccionamiento en Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP 2008-2010). Postgrado Teórico-clínico en Psicopatología del niño, adolescente y familia desde la perspectiva relacional y psicoanalítica (FETB 2009-2012). Trabaja en el Cdiap de la Fetb desde 2014 y colabora en la UCIN del Hospital de Sant Pau desde 2015. Tiene formación y acreditación en la administración de la escala ADBB y el test ADOS-2.

Elisabet Gil i Salgado. Psicòloga de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en el CDIAP de la FETB des de l’any 2006. Tècnica en avaluació del comportament del bebè a través de l’Escala Brazelton. Colaboradora de la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, realitzando apoyo psicológico a padres y evaluación de bebés, y haciendo un seguimiento preventivo desde su evolución hasta los 7 años de edad.

Psicóloga de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en el CDIAP de la FETB desde el año 2006. Técnica en evaluación del comportamiento del bebé a través de la Escala Brazelton. Colabodora de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Sant Pau de Barcelona, ​​realizando apoyo psicológico a padres y evaluación de bebés, y haciendo un seguimiento preventivo de su evolución hasta los 7 años de edad.