Sunsi Segú. Treballadora social i terapeuta familiar. Ha treballat a la Fundació Eulàlia Torras de Beà des de 2008 desenvolupant la seva pràctica al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Gracia i al Centre de Salut Mental  infantil i Juvenil (CSMIJ) del mateix districte. Des de 2016 ha estat coordinadora del CDIAP i del CSMIJ de Gràcia. Ha col·laborat en cursos de formació de la mateixa entitat i d’altres externes.

Trabajadora social y terapeuta familiar. Ha trabajado en la Fundación Eulàlia Torras de Beà desde 2008 desarrollando su práctica en el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) de Gracia y el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) del mismo distrito. Desde 2016 ha sido coordinadora del CDIAP y del CSMIJ de Gracia. Ha colaborado en cursos de formación de la misma entidad y de otras externas.

Núria Beà i Torras. Pediatra i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB). Treballa en atenció precoç des de l’any 1984; ha exercit de neuropediatra al CDIAP de la FETB des d’aleshores i al de l’ICASS de Girona durant 10 anys. Ha impartit diversos cursos i publicat treballs sobre atenció precoç a revistes especialitzades.

Pediatra y psicoterapeuta de la Fundación Eulàlia Torras de Beà (FETB). Trabaja en atención precoz desde el año 1984; ha ejercido de neuropediatra el CDIAP de la FETB desde entonces y al del ICASS de Girona durante 10 años. Ha impartido diversos cursos y publicado trabajos sobre atención precoz en revistas especializadas.

Enric Gras i Llaneres. Fisioterapeuta del CDIAP de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Màster de Fisioteràpia en Pediatria per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Membre col·laborador del grup de fisioterapeutes de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP).

Fisioterapeuta del CDIAP de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Master de Fisioterapia en Pediatría por la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Miembro colaborador del grupo de fisioterapeutas de la Asociación Catalana de Atención Precoz (ACAP).

Anna Capdevila i Díez. Psicòloga i logopeda de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en atenció precoç des de l’any 2001 en el CDIAP de la FETB. Psicòloga titular del Departament d’Orientació Psicopedagògica del Col·legi Sagrat Cor de Jesús.

Psicóloga y logopeda de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en atención precoz desde el año 2001 en el CDIAP de la FETB. Psicóloga titular del Departamento de Orientación Psicopedagógica del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Consol Tarragó i Riverola. Psicòloga clínica i psicoterapeuta de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en atenció precoç des de l’any 1985, i en el CDIAP de la FETB des de l’any 1992. Ha impartit cursos sobre atenció precoç. Coordinadora en l’assistència privada de la FETB des de l’any 2004 fins el 2014.

Psicóloga clínica y psicoterapeuta de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en atención precoz desde el año 1985, y en el CDIAP de la FETB desde el año 1992. Ha impartido cursos sobre atención precoz. Coordinadora en la asistencia privada de la FETB desde el año 2004 hasta 2014.

Elisabet Gil i Salgado. Psicòloga de la Fundació Eulàlia Torras de Beà. Treballa en el CDIAP de la FETB des de l’any 2006. Tècnica en avaluació del comportament del bebè a través de l’Escala Brazelton. Colaboradora de la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, realitzando apoyo psicológico a padres y evaluación de bebés, y haciendo un seguimiento preventivo desde su evolución hasta los 7 años de edad.

Psicóloga de la Fundación Eulàlia Torras de Beà. Trabaja en el CDIAP de la FETB desde el año 2006. Técnica en evaluación del comportamiento del bebé a través de la Escala Brazelton. Colabodora de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Sant Pau de Barcelona, ​​realizando apoyo psicológico a padres y evaluación de bebés, y haciendo un seguimiento preventivo de su evolución hasta los 7 años de edad.