CSMIJ SANT ANDREU

Recursos

Nº de professionals

19

Pacients atesos

1591

Pressupost

1.101.799,35€

Activitat

Pacients i famílies ateses

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents

Atenció prioritzada a adolescents en risc

Atenció al trastorn mental greu

Altres