CSMIJ MONTCADA

Recursos

Nº de professionals

8

Pacients atesos

541

Pressupost

468.600,98€

Activitat

Pacients i famílies ateses

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents

Atenció al trastorn mental greu