CSMIJ GRÀCIA

Recursos

Nº de professionals

16

Pacients atesos

1038

Pressupost

944.361,60€

Activitat

Pacients i famílies ateses

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents

Atenció prioritzada a adolescents en risc

Atenció al trastorn mental greu

Unitat funcional TEA