CDIAP GRÀCIA

Recursos

Nº de professionals

13

Pacients atesos

674

416 nens / 258 nenes

Pressupost

566.304,37€

Activitat

Pacients i famílies ateses en primera visita

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Motiu de la consulta

Diagnòstic