CSMIJ MONTCADA

Recursos

Nº de professionals

8

Pressupost

461.202,48€

Activitat

Pacients i famílies ateses

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents

Atenció al trastorn mental greu