CSMIJ GRÀCIA

Recursos

Nº de professionals

16

Pressupost

890.577,10€

Activitat

Pacients i famílies ateses

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents

Atenció prioritzada a adolescents en risc

Atenció al trastorn mental greu