CDIAP GRÀCIA

Recursos

Nº de professionals

14

Pacients atesos

250

Pressupost

555.200,36€

Pacients i famílies ateses en primera visita

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Motiu de la consulta

Diagnòstic