CSMIJ MONTCADA

Recursos

Nº de professionals

10

Pacients atesos

534

Pressupost

602.238,37€

Activitat

Pacients i famílies ateses

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents