CSMIJ GRÀCIA

Recursos

Nº de professionals

16

Pacients atesos

1030

Pressupost

921.769,32€

Activitat

Pacients i famílies ateses

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents

Atenció prioritzada a adolescents en risc

Pacients detectats i atesos pel programa de psicòsi incipient 16

Unitat funcional TEA