CDIAP GRÀCIA

Recursos

Nº de professionals

14

Pacients atesos

649

395 nens / 254 nenes

Pressupost

577.528,69€

Activitat

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Motiu de la consulta

Diagnòstic