CDIAP

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ

En conveni amb el Departament de treball, Afers Socials i Famílies atén els infants d’entre 0 i 6 anys residents al barri de Gràcia que presenten retard evolutiu o tenen risc de patir-lo per qualsevol causa, tant si és d’ordre biològic, com relacional o social. També atén a les famílies que consulten per dificultats emocionals o de conducta dels seus fills. La detecció precoç i la prevenció són també objectius del CDIAP.

Saber més sobre CDIAP

La Fundació Eulàlia Torras de Beà i el Servei d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal de la Generalitat de Catalunya l’any 1992 van establir un conveni per la constitució del CDIAP. Aquest atén els nens de 0 a 6 anys del districte de Gràcia, amb dificultats evolutives o risc de patir-les per qualsevol causa.

Les famílies poden consultar-hi per indicació del seu pediatre, de la llar d’infants, de l’escola, per iniciativa pròpia o d’altres professionals o institucions, quan tenen algun dubte o alguna preocupació pel que fa a l’evolució del seu fill o filla. Cal concertar hora prèviament.

L’equip del CDIAP és pluridisciplinar: està format per pediatre, psicòlegs, fisioterapeuta, logopeda i assistent social.

L’Atenció Precoç és el conjunt d’intervencions diagnòstiques i terapèutiques adreçades a nens amb retards evolutius per causes orgàniques (prenatals, perinatals i postnatals), psicològiques i/o ambientals. El seu objectiu és oferir de manera efectiva i continuada elements que facilitin el desenvolupament de les potencialitats evolutives del nen, prevenir situacions de risc bio-psico-social, i atendre l’entorn del nen.

El CDIAP té funció diagnòstica i terapèutica. Quan una família consulta, es fan les entrevistes diagnòstiques necessàries —amb els pares o cuidadors i el nen—  i es demanen els informes o les proves complementàries que es consideri que calen per arribar al diagnòstic clínic global fonamental per orientar el pla terapèutic. A continuació es proposa  i posa en marxa el tractament o seguiment que correspongui.

El tractament és conduït pel professional que es considera més adequat segons el cas, amb la col·laboració de tots els professionals de l’equip, que intervenen quan és necessari. Amb els nens més petits, el tractament sovint consisteix a ajudar els pares perquè, en la seva convivència amb el fill, trobin els moments més adequats per establir formes de relació i activitat que estimulin l’evolució del nen. Al nens més grandets, quan es considera apropiat, se’ls ofereix tractament individual o de grup segons sigui més recomanable.

El CDIAP organitza també Grups de Pares que tenen la finalitat d’ajudar-los, a través de l’intercanvi entre ells i amb el terapeuta, a observar la relació que estableixen amb els fills per tal que trobin formes més afavoridores de l’evolució d’aquest i d’evitar els cercles viciosos que sovint es generen al voltant dels problemes.

Sempre que cal, des del CDIAP es fan coordinacions amb d’altres professionals que atenen al nen (pediatra, metges d’altres especialitats, educadors, assistents socials, etc.) per col·laborar amb ells i ajudar a l’evolució del nen. Considerem que això és del màxim interès en el cas de nens que assisteixen a l’escola o a la llar d’infants, medi en el qual passen moltes hores i que, per tant, té molta importància en l’atenció a l’infant. Es procura conèixer el nen en aquest entorn i, a través dels intercanvis amb l’educador, aportar el vessant psicològic per facilitar la seva integració i també per coordinar millor les diferents facetes de l’assistència al nen i a la família.

El CDIAP participa de les tasques d’investigació i docència de la Fundació ETB, amb la funció d’investigar formes de detecció, prevenció, diagnòstiques i terapèutiques, utilitzant per a això la seva pròpia experiència assistencial i la seva casuística.

Els professionals del CDIAP comparteixen la seva experiència amb els altres membres de l’equip de la Fundació ETB i amb altres equips, i contribueixen a la formació de professionals joves que puguin estendre la seva funció. A més, participa dels espais de reflexió i formació continuada tant dins de la mateixa Fundació ETB com a través de la col·laboració amb altres institucions.

CSMIJ

CENTRES DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL

En conveni amb el Servei Català de la Salut, desenvolupen una atenció ambulatòria específica en psiquiatria i psicologia orientada a la població d’entre 0 i 18 anys. Actualment la FETB gestiona 3 centres: Gràcia, Sant Andreu i Montcada i Reixac.

Saber més sobre CSMIJ

La Fundació Eulàlia Torras de Beà, per conveni amb el Departament de Salut Mental del Servei Català de la Salut, ofereix assistència en els CSMIJs de Gràcia, Montcada i Sant Andreu, que atenen els corresponents sectors de la població. La responsabilitat assistencial d’aquests centres es descriu en la definició que en va fer el Servei Català de la Salut:

Són el conjunt de Serveis destinats a prestar atenció ambulatòria especialitzada en Psiquiatria i Salut Mental a la població de 0 a 18 anys, així com a donar suport a l’atenció primària de Salut. També han de desenvolupar funcions de prevenció de malaltia i de promoció de la salut.

Aquesta atenció especialitzada es realitza en principi a nivell d’assistència primària, però quan la situació clínica ho recomana, el nen, l’adolescent i/o la família poden també ser atesos a nivell d’assistència secundària, a la Unitat de Tractaments de la Fundació.

Comença generalment per un procés diagnòstic, compost d’una primera o primeres entrevistesl’exploració pròpiament dita —que segons calgui consistirà en entrevistes, observació de joc, administració de tests, grups diagnòstics paral·lels, petició d’informes mèdics o escolars, proves complementàries o exploracions per altres especialistes, etc.— i una entrevista de síntesi en la qual expliquem als pares, al nen i a l’adolescent la nostra formulació diagnòstica –diagnòstic dinàmic global– i la nostra proposta terapèutica. Aquesta proposta consisteix en el desplegament progressiu de les intervencions terapèutiques necessàries per millorar la situació clínica.

Els professionals de l’equip han investigat i desenvolupat un ventall de modalitats terapèutiques de base psicodinàmica, focalitzades, flexibles i progressives, realitzades en forma individual, familiar o de grup, adequades a l’assistència primària i que s’utilitzen segons les situacions clíniques. Sempre que aquestes ho recomanin, es fa també un ús dinàmic de la farmacologia. Les característiques d’algunes d’aquestes intervencions clíniques fan menys precisa la frontera entre període diagnòstic i període terapèutic, tot i que ambdues funcions es mantenen diferenciades. Es basen en l’establiment d’un vincle significatiu amb el pacient i/o la família, l’atenció al focus i la utilització de funcions psicoterapèutiques essencials. El nivell d’intervenció s’ajusta a les capacitats elaboratives presents en la situació clínica.

Entre les modalitats terapèutiques pròpies de l’assistència primària podem citar:

  • El seguiment psicoterapèutic dels nens, adolescents i pares, en forma d’entrevistes periòdiques per revisar la situació del nen, familiar, escolar, i de l’entorn en general, per tal de fer els reajustos necessaris i d’atendre la dinàmica familiar.
  • Les intervencions psicoterapèutiques durant l’exploració: el professional que explora, si ho creu convenient, conversa amb el nen o adolescent els aspectes emocionals, intel·lectuals o relacionals i les dinàmiques que constitueixen, quan es van fent visibles a l’exploració i quan ell considera útil explicar-les com a primera aproximació psicoterapèutica.
  • Les intervencions breus, a mesura de cada cas, d’inici o d’obertura del procés terapèutic, que, a més d’oferir elements psicoterapèutics, n’aporten també d’altres per ampliar i completar el diagnòstic i precisar la pauta terapèutica a seguir després.
  • La focalització i intervenció terapèutica des de la primera entrevista: sempre que es consideri útil aquest tipus d’intervenció breu.
  • Les intervencions familiars breus, en forma d’un grup de sessions que busca conversar amb la família el focus de la problemàtica, les dinàmiques en cercle viciós i les condicions de l’entorn, perquè puguin ser millorades.
  • Els grups curts, diagnòstics o d’inici, generalment en forma de grups paral·lels, de nens i dels seus pares que es reuneixen —entre 8 i 12 sessions— a la mateixa hora en dos despatxos diferents amb els seus corresponents terapeutes. La finalitat és oferir elements terapèutics a la vegada que s’amplia i es completa el diagnòstic i es precisa l’orientació terapèutica posterior.

PROGRAMES ESPECÍFICS :

PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS CENTRES DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL I ELS CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ

Aquest programa es du a terme dins del districte de Sant Andreu, entre el CDIAP Rella de la Fundació OSAS i el CSMIJ de Sant Andreu de la FETB.
L’objectiu del programa és articular les dues xarxes en la franja de 0-6, permetent un model de treball integrat i coordinat, compartint professionals d’ambdós dispositius per diagnosticar i intervenir conjuntament.

PROGRAMA D’ATENCIÓ ESPECÍFICA ALS TRASTORNS MENTALS GREUS (TMG) EN ELS INFANTS I ADOLESCENTS

Aquest programa té per objectiu principal millorar l’atenció de la població infanto-juvenil definida com Trastorn Mental Greu (TMG), mitjançant un programa d’atenció que inclou la detecció, assistència i la rehabilitació.

Aquest programa es desenvolupa als tres CSMIJ’s de la Fundació.

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

Aquest programa té com a objectiu general millorar la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut relacionats preferentment amb: salut mental, salut afectivo-sexual, consum de drogues, alcohol i tabac i trastorns relacionats amb l’alimentació.

Aquest programa es desenvolupa als tres CSMIJ’s de la Fundació.

PROGRAMA D’INTERCONSULTA PSIQUIÀTRICA ALS HOSPITALS GENERALS DE REFERÈNCIA

Proporcionem atenció psiquiàtrica a les urgències i a l’ ingrés hospitalari de la població infantil i juvenil amb trastorns mentals que es produeixen a la Unitat de Pediatria de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Donem servei a la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN), realitzant un seguiment dels nens ingressats i donant suport a les famílies i a l’equip mèdic.

PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA DE TRACTAMENTS ESPECÍFICS ADREÇATS A LA POBLACIÓ INFANTO-JUVENIL (PATEI)

La Unitat de Tractaments ofereix un ventall d’intervencions psicoterapèutiques que complementen l’assistència primària que es du a terme als CSMIJ de la Fundació. Aquests tractaments van dirigits a nens/es i adolescents amb problemes emocionals, de caràcter i de la conducta.

La FETB ofereix, ja sigui de manera individual o en grup, els següents tipus de tractaments:

PROGRAMA SUPORT A LA POBLACIÓ ADOLESCENT D’ALT RISC 

Aquest programa vol donar resposta a les dificultats d’abordatge en salut mental d’un col·lectiu de joves que viuen de forma patològica el traspàs des de la infància a la vida adulta.

CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT (CJAS) 
Una psicòloga de la Fundació es desplaça al centre i realitza l’atenció psicològi¬ca dels adolescents, joves i familiars atesos al CJAS, també es participa en els programes i cursos de formació que s’hi realitzen.

SANT ANDREU
Ofereix atenció en salut mental des d’un enfocament integral de la salut de l’ adolescent, tenint en compte les àrees subjectives del seu funcionament mental així com el seu entorn familiar i social.
Donem atenció presencial a l’adolescent, treballant amb el derivador la manera d’enfortir la seva demanda per tal que arribi al CSMIJ o treballant per atendre’l en el seu entorn més proper .
També pretenem cobrir la demanda des de les vessants de la prevenció, promoció de la salut, procés diagnòstic de la situació, orientació terapèutica en un sentit ampli i promocionant la reinserció i rehabilitació social quan sigui adient.