Historia

2013

Norma ISO

La Fundació Eulàlia Torras de Beà s’acredita en la Norma ISO. A l’abril El CSMIJ de Sant Andreu es trasllada a l’Edifici Isabel Roig al carrer Fernando Pessoa 47-51.

Norma ISO

La Fundació Eulàlia Torras de Beà se acredita en la Norma ISO. En Abril, el CSMIJ de Sant Andreu se traslada al Edificio Isabel Roig en la calle Fernando Pessoa…

2011

Canvi de nom

La Fundació passa a dir-se Fundació Eulàlia Torras de Beà Institut de Psiquiatria i Psicologia

Cambio de nombre

La Fundación pasa a llamarse Fundació Eulàlia Torras de Beà Institut de Psiquiatria i Psicologia

2010

Placa Josep Trueta al mèrit sanitari

La Generalitat de Catalunya atorga a la FETB la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari pel conjunt de la seva trajectòria assistencial.

Placa Josep Trueta al mérito sanitario

La Generalitat de Catalunya otorga a la FETB la Placa Josep Trueta al mérito sanitario por el conjunto de su trayectoria asistencial.

2008

Trasllat CSMIJ

A l’abril el CSMIJ de Sant Andreu es trasllada al barri al qual atén, al carrer Sant Adrià número 20.

Traslado CSMIJ

En abril el CSMIJ de Sant Andreu se traslada al barrio al que atiende, en la calle Sant Adrià número 20.

2007

Consulta online

Posta en marxa de la Consulta online, amb la intenció d’arribar a altres grups socials, especialment aquells que per alguna raó no desitgen consultar per la via habitual.

Consulta online

Puesta en marcha de la Consulta online, con la intención de llegar a otros grupos sociales, especialmente aquellos que por alguna razón no desean consultar por la vía habitual.

2006

Trasllat a nova seu

El mes de febrer la Fundació es trasllada a la nova seu del carrer de Santa Eulàlia del barri de Gràcia de Barcelona. En aquest any es reemprén la consulta…

Traslado a nueva sede

En febrero la Fundación se traslada a la nueva sede de la calle de Santa Eulalia del barrio de Gracia de Barcelona. En este año se reemprende la consulta privada,…

2001

Conveni col·laboració Servei de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de Sant Pau, i Conveni assistència psicològica i supervisió al Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS)

Es signa amb el CatSalut d’una banda el Conveni per a la col·laboració amb el Servei de Pediatria i Neonatologia de l’Hospital de Sant Pau, i d’altra el Conveni per…

Convenio colaboración Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital de Sant Pau y Convenio asistencia psicológica y supervisión al Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS)

Se firma con el CatSalut por un lado el Convenio para la colaboración con el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital de Sant Pau, y por otro el Convenio…

1997

Creació Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF)

Es signa el conveni amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (Conselleria d’Acció Social i Ciutadania) per a constituir una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF), dedicada a fer la formació…

Creación Institución Colaboradora de Integración Familiar (ICIF)

Se firma el convenio con el Instituto Catalán de la Acogida y la Adopción (Consejería de Acción Social y Ciudadanía) para constituir una Institución Colaboradora de Integración Familiar (ICIF), dedicada…

1992

Creació del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Es crea el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) vinculat a la Xarxa de Centres d’Atenció Precoç de la Conselleria de Benestar i Família.

Creación del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP)

Se crea el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) vinculado a la Red de Centros de Atención Precoz de la Consejería de Bienestar y Familia.

1990

Constitució de la Fundació Eulàlia Torras de Beà

El 9 de juliol es constitueix la Fundació Eulàlia Torras de Beà, Institut de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l’Adolescent, que té com a missió contribuir a la…

Constitución de la Fundació Eulàlia Torras de Beà

El 9 de julio se constituye la Fundación Eulàlia Torras de Beà, Instituto de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente, que tiene como misión contribuir a la salud…