CSMIJ SANT ANDREU

Recursos

Nº de professionals

19

Pacients atesos

1521

Pressupost

1.130.610,61€

Activitat

Pacients i famílies ateses

ALTES

SATISFACCIÓ DELS USUARIS

PERCEPCIÓ MILLORA INTERVENCIÓ

Diagnòstics prevalents

Atenció prioritzada a adolescents en risc

Atenció al trastorn mental greu

Altres